SludinājumiAktuālā informācijaFinanšu rādītājiPar mumsZiņas
A/S „Talsu mežrūpniecība”
Ražotne, administrācija: Dumpīšu ielā 3, Stendē, LV-3257, Talsu novads
Juridiskā adrese: Dumpīšu iela 3,Stende,LV-3257,Talsu novads


Valdes priekšsēdētājs
GATIS ŠTĀKS
gatis-tmr@inbox.lv
gatis@tmr.lv
Tālr.  +371 26538894
Fakss: 63291388
 
Ražošanas vadītājs
OSKARS DĒRINGS
Tālr. +371 22044160

Šodien 20.februārīī, 2017. ir sācies akcionāra Gata Štāka izteiktais obligātais un galīgais akciju

 

Uzmanību!!!!

Informējam, ka mūsu juridiskā adrese tiek mainīta no Eksporta iela 26, Tukums, LV-3104 uz 

Dumpīšu iela 3, Stende, Talsu novads, LV-3257.

 

AS "Talsu mežrūpniecība"

valdes priekšsēdētājs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMĀCIJA Nr.1

 

Ar šo AS "Talsu mežrūpniecība" informē, ka Nasdaq Riga 2017.gada 18.aprīlī pieņēma lēmumu apstiprināt AS "Talsu mežrūpniecība" pieteikumu 230 000 uzrādītāju akciju (ISIN kods LV0000100139, Biržas kods TMA 1R) izslēgšanai no Baltijas Otrā saraksta, par pēdējo kotācijas dienu nosakot 2017.gada 24.aprīli.

 

 

PAZIŅOJUMS

par AS „ Talsu mežrūpniecība”

Obligātā un galīgā akciju atpirkšanas piedāvājuma rezultātiem

 

2017.gada  20.februārī Gatis Štāks (akciju sabiedrības „Talsu mežrūpniecība” akcionārs), izteica obligāto un galīgo akciju sabiedrības „Talsu mežrūpniecība” akciju atpirkšanas piedāvājumu, kas tika izteikts saskaņā ar 2017.gada  16.februāra Finanšu un kapitāla tirgus komisijas lēmumu Nr. 35 (turpmāk – Piedāvājums).

            Ievērojot Finanšu instrumentu tirgus likuma 79.panta prasības, Gatis Štāks ar šo paziņo par obligātā  un galīgā akciju sabiedrības „Talsu mežrūpniecība” akciju atpirkšanas piedāvājuma rezultātiem:

(1)   Mērķa sabiedrība ir AS „Talsu mežrūpniecība”, reģistrācijas numurs: 40003113243, juridiskā adrese: Eksporta iela 26, Tukums, LV-3104, tālr.: +371 632 74257, fakss: +371 632 91388, e-pasts: tmr@tmr.lv , tīmekļa vietnes adrese: www.tmr.lv (turpmāk – Mērķa sabiedrība).

(2)   Piedāvātājs ir Gatis Štāks, personas kods 260576-11140, dzīvo: „ Birzītes”, Valgalciems, Rojas pagasts, Rojas novads, LV-3284, e-pasta adrese: gatis@tmr.lv (turpmāk – Piedāvātājs).

(3)   Pārdošanai piedāvāto akciju skaits

Piedāvājuma laikā pārdošanai piedāvātas un saskaņā ar Finanšu  instrumentu tirgus likuma 83.panta noteikumiem kopumā atsavinātas 22 761 (divdesmit divi tūkstoši septiņi simti sešdesmit viena ) Mērķa sabiedrības akcija.

(4)   Akciju skaits, kas pēc akciju atpirkšanas piedāvājuma izpildes būs Piedāvātāja rīcībā

Pēc akciju atpirkšanas piedāvājuma izpildes Piedāvātājam tiešā veidā piederēs 495 699 (četri simti deviņdesmit pieci tūkstoši seši simti deviņdesmit deviņas) Mērķa sabiedrības akcijas, kas veido 100,00% (viens simts procenti) no Mērķa sabiedrības balsstiesīgo Mērķa sabiedrības akciju skaita.

           AS "Talsu mežrūpniecība"

           valde                 

  

 INFORMĀCIJA

 

AS "Talsu mežrūpniecība" akcionāri,

         ar šo AS „ Talsu mežrūpniecība” informē, ka šodien, 2017.gada 20.februārī, ir sācies akcionāra Gata Štāka izteiktais obligātais un galīgais akciju atpirkšanas piedāvājums, ievērojot Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2017.gada 16.februārī pieņemto lēmumu Nr.35.

Informācija par piedāvājumu:

  1. Mērķa sabiedrība ir AS „ Talsu mežrūpniecība”, reģistrācijas numurs: 40003113243, juridiskā adrese: Eksporta iela 26, Tukums, LV-3104, tālr.: +371 63274257, fakss: +371 63291388, e-pasts: tmr@tmr.lv , tīmekļa vietnes adrese: www.tmr.lv .
  2. Piedāvātājs ir GATIS ŠTĀKS,

Prospekta parakstīšanas dienā Piedāvātājam pieder 472 938 (četri simti septiņdesmit divi tūkstoši deviņi simti trīsdesmit astoņas akcijas) jeb 95.41 %, akciju sabiedrība „ Talsu mežrūpniecība” balsstiesīgo akciju.

  1. Atpirkšanas cena ir EUR 2.100 par vienu akciju.
  2. Piedāvājuma termiņš ir 30 kalendārās dienas sākot ar 2017.gada 20.februāri (līdz 2017.gada 21.martam, ieskaitot).
  3. Ar prospektu var iepazīties vai to saņemt Mērķa sabiedrības administrācijas telpās Stendē, Dumpīšu ielā 3, Talsu novads, LV-3257 piedāvājuma termiņa laikā, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. Tāpat Prospekts ievietots arī AS „ NASDAQ Riga” mājas lapā http://www.nasdaqomxbaltic.com  Finanšu instrumentu tirgus likumā noteiktajā kārtībā un termiņā.

 

AS „ Talsu mežrūpniecība”

Valde